Multiple derivative claim: critical view of the control test 1) Following LCA 13/2903 Intercolony Investments Ltd. v. Shkedi)

Author:Mr Roy Shasho
Profession:Yigal Arnon & Co
 
FREE EXCERPT

התביעה הנגזרת המרובה עניינה במצב שבו מגיש התביעה הנגזרת - ולמעשה מגיש הבקשה לאישור התביעה הנגזרת - אינו בעל מניות ישיר בחברה הנפגעת שבשל עילת התביעה שלה מוגשת התביעה (כמו בתביעה הנגזרת הרגילה) אלא בעל מניות בחברה המצויה במעלה שרשרת ההחזקות, למשל החברה הא של החברה הנפגעת

בפסק דינו המקי בעניי אינטרקולוני הכיר בית המשפט העליו לראשונה בתביעה הנגזרת המרובה במשפט הישראלי א שחוק החברות אינו מתייחס במפורש לאפשרות להגישה. בכ נת בית המשפט ביטוי הלכתי לקביעות קודמות של הערכאות הדיוניות. רשימה זואינה עוסקת בעצ ההכרה בתביעה הנגזרת המרובה, שלטעמי מוצדקת ומתחייבת משיקולי שוני , שחלק עומדי בבסיס מוסד התביעה הנגזרת בכללותו.

אלא שבפסק הדי בעניי אינטרקולוני פסע בית המשפט צעד נוס וביקש להגדיר מה המקרי שבה תתאפשר הגשת תביעה נגזרת מרובה, ובמילי אחרות, מהו המבח שבהתקיימו תינת לבעל מניות במעלה השרשרת זכות עמידה להגשת תביעה נגזרת מרובה. בית המשפט בחר לאמ את מבח השליטה, שלפיו קיומה של שליטה בשרשרת ההחזקות - בי כשמדובר בשליטה מלאה (שליטה ב %100 מאמצעי השליטה בתאגיד) ובי כשמדובר בשליטה חלקית בלבד - הוא תנאי מספיק להגשת תביעה נגזרת מרובה.

הטענה המרכזית ברשימה זו היא שהבחירה במבח השליטה, ובעיקר קביעת השליטה כמבח מספיק להכרה בתביעה נגזרת מרובה, מעוררת שורה של קשיי , עיוניי ומעשיי . בי היתר אטע כי הנימוקי...

To continue reading

REQUEST YOUR TRIAL